تلاش آقای سعید حجاریان برای توجیه ضدیت اصلاح طلبی با سکولاریسم

http://ghandchi.com/saeed-hajjarian.htm

 

سعید حجاریان


ماه هاست درباره دیدگاه های آقای سعید حجاریان در دوران خیزش 96 و همکاری آقای حجاریان با رژیم اسلامی در سرکوب جنبش دی ماه 96 بحث کرده ایم (https://goo.gl/v3hEtk)، اما بعد از اعتصاب بازار در این نخستین هفته تیرماه 97 آقای سعید حجاریان می خواهد ضدیت اصلاح طلبی را با سکولاریسم توجیه کند، ضدیتی که همه این سالها حتی بیش از اصولگرایان بوده و در گذشته دلیل آن به تفصیل توضیح داده شده است (http://www.ghandchi.com/1259-eslaahtalabi-bishtar-zede-secular.htm). سخنان آقای حجاریان در مصاحبه دیروز 8 تیرماه 1397 درباره دموکراسی برای توجیه حکومت مذهبی است و واقعاً نه نظرات افلاطون است و نه ارسطو

عصر ما 4 - گفتگو با سعید حجاریان

https://www.aparat.com/v/wl0ap
تازه دموکراسی مدرن ربطی به این بحثهای کهن در مورد دموکراسی ندارد که بر دیدگاه  *فضیلت* فرد بنا شده بودند و نه *حقوق* بشر

قانون و ایران: فضیلت یا حقوق
http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran & Law: Virtue or Rights
http://www.ghandchi.com/295-Law.htm 

 

دموکراسی مدرن بر پایه تئوری های جان لاک، هیوم و کانت درباره *حقوق* بشر بنا شده است و نه *فضیلت* فرد

 جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke.htm
John Locke, Catholics, Democracy, and Worldviews
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke-english.htm

 
و در عصر ما نیز با نظرات کارل پوپر و جان رالز که دومی این حقوق را به شکل تمپلیت جدا از تئوری جامع لیبرالیسم کانت تعریف می کند، تعمیق پیدا کرده است

ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
 

مقالاتی درباره اصلاح طلبی

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

مقاله زیر دو سال پیش بعد از انتخابات هفتم اسفندماه 1394 و ماجرای لیست امید اصلاح طلبان نوشته شده است: از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm