نظرات تاره آقای محسن آرمین

آقای آرمین یک عذرخواهی به مبارزان دی ماه 96 بدهکار است

http://ghandchi.com/mohsen-armin.htm

 

khamenei-rouhani

 

بنظر می رسد آقای محسن آرمین هم بالاخره متوجه شده اند که اعتراضات کنونی حرکتی مردمی است، اینهم لینک مقاله امروز هشتم تیرماه 1397 آقای آرمین تحت عنوان "باز اعتراض و باز میان داری شیخ و شحنه و تکرار داستان داغ و درفش و ارعاب داروغه"

https://news.gooya.com/2018/06/post-16239.php


دیدگاه های کنونی آقای آرمین را با نظرات شش ماه پیش ایشان درباره خیزش دی ماه 96 که در لینک پایین توصیف شده است، مقایسه و خود قضاوت کنید. خوب است که اعتصاب بازار تهران ایشان را بیدار کرده اما آقای آرمین یک عذرخواهی به مبارزان دی ماه 96 بدهکار است

http://www.ghandchi.com/1874-mohsen-armin.htm

http://isdmovement.com/2018/0118/011718/011718-Sam-Ghandchi-The-main-problem-of-Mr.Armin.htm

 

 

khamenei-rouhani
 

مقالاتی درباره اصلاح طلبی

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm