راه حل آقای علی شکوری راد برای نجات رژیم ضدجمهوریت اسلامی

http://ghandchi.com/ali-shakouri-rad.htm

 

درباره اصلاح طلبان به اندازه کافی بحث شده و همین عبارت "ملت ایران اسلامی" در نام حزب آنها توهینی به مردم و ضد اتحاد ملت ایران است که می خواهد ملت ما را به دوپاره ی اسلامی و غیراسلامی تجزیه کند

 

علی شکوری راد

 

 

سایت کلمه: علی شکوری راد: یوسفمان را از حصر بیرون بیاورید و تدبیر امور را به او بسپارید

https://www.kaleme.com/1397/04/08/klm-267514

 

 

آقای شکوری راد مشکل شما اصلاح طلبان این نیست که کاندیدای شما در حصر است
http://www.ghandchi.com/1718-ali-shakouri-rad.htm

 

 

مقالاتی درباره اصلاح طلبی

http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm